From Prasanthi Nilayam...  
 
 
Print this Page
SAI BHAJANS VIRTUAL CLASSROOMS...

  BHAJAN : JAI GURU OMKARA
Original :

JAYA GURU OMKARA JAYA JAYA SADGURU OMKARA (2)

BRAHMA VISHNU SADAASHIVA (2)

HARA HARA HARA HARA MAHADEVA (2)

TRANSLATION:

HAIL THE GURU, THE EMBODIMENT OF AUM

HE IS THE BRAHMA, VISHNU AND SHIVA !

HE IS THE SUPREME GOD !

 

 
 

Volume - 2 Issue - 15 Radiosai Journal - PSN 2004